Skip to main content
PENDLA

Allmänna användarvillkor

för tillträde och användning av PENDLA

Datum: 1 juli 2020

1. Ämne

Fasterminds GmbH (nedan kallat Fasterminds) driver webbläsar- och app-baserade samåkningsbyråer online för företag och deras respektive företagsmedlemmar under varumärket PENDLA för att sätta användare (nedan kallade användare) i kontakt med andra användare för samåkning (nedan kallad plattformen). Dessa användarvillkor reglerar tillgången till och användningen av plattformen. Vi ber dig att läsa dem noggrant. Observera särskilt att Fasterminds inte vid någon tidpunkt kommer att bli part i något kontrakt eller annat avtal som ingås mellan medlemmarna. Genom att använda plattformen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor i sin helhet.

2. Logga in på plattformen och skapa ett konto

2.1 Villkor för registrering på plattformen

Plattformen kan användas av privatpersoner från 18 års ålder. Det är strängt förbjudet att registrera en minderårig på plattformen. Genom att få tillgång till, använda eller registrera sig på plattformen bekräftar användaren att han/hon har fyllt 18 år.

2.2 Skapa ett användarkonto

På plattformen kan användaren ange sin bostads- och arbetsplats samt ytterligare information om sin väg till arbetet för att göra denna information tillgänglig för andra användare av plattformen och för att hitta lämpliga passagerare. Denna information är inte synlig för allmänheten utan ett användarkonto, utan är i allmänhet endast synlig för andra användare som är registrerade på plattformen.

För att kunna logga in på plattformen måste du ha läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor och sekretesspolicyn.

Oavsett det specifika registreringsförfarandet är användarna skyldiga att lämna sanningsenlig och fullständig information i sin profil och att hålla denna information uppdaterad. Information som behöver ändras kan användaren när som helst uppdatera i sin profil.

Vid registreringen förbinder sig användaren att hålla lösenordet hemligt och att inte avslöja det för någon annan. Om lösenordet förloras eller avslöjas för tredje part förbinder sig användaren att utan dröjsmål ändra lösenordet i användarkontot. Användaren är ensam ansvarig för tredje parts användning av användarkontot.

Användaren förbinder sig att inte upprätthålla några andra konton utöver det ursprungligen skapade användarkontot, vare sig i sitt eget namn eller i tredje parts namn.

2.3 Granskning

Fasterminds kan vidta åtgärder för att kontrollera de uppgifter som lämnas i profilen om detta är nödvändigt av öppenhetsskäl, för att skapa större förtroende eller för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

När det hänvisas till ”verifierade” uppgifter på plattformen eller i tjänsterna innebär detta uteslutande att denna användare framgångsrikt har passerat den verifieringsprocess som Fasterminds har upprättat på plattformen eller i tjänsterna. Fasterminds kan dock inte garantera riktigheten, tillförlitligheten eller giltigheten hos de uppgifter som är föremål för verifieringsprocessen.

3. Ingen vinst eller kommersiell användning

Användaren förbinder sig att använda plattformen och plattformens tjänster uteslutande för att etablera kontakt och att inte använda den i vinstsyfte eller kommersiellt syfte. Förare får inte ta ut ett högre kostnadsbidrag än de faktiska driftskostnaderna per resa och får inte heller göra vinst.

Föraren ansvarar för att beräkna de proportionella resekostnaderna. De belopp som begärs av passagerarna får inte överstiga de faktiska resekostnaderna. Förarens andel av resekostnaderna ska bäras av föraren själv.

Fasterminds förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av en användares användarkonto och tillgång till plattformen eller att permanent radera användarkontot om det finns rimliga misstankar om att en användare har för avsikt att göra vinst. Användaren samtycker till att tillhandahålla en kopia av registreringsbeviset för fordonet eller annan handling som bevisar att användaren har rätt att använda fordonet och inte gör vinst på det, på första begäran av plattformssystemet eller någon anställd på Fasterminds.

4. Plattformsanvändarnas uppförande och skyldigheter

Användaren bär ensam ansvaret för att följa alla lagar, bestämmelser och skyldigheter som gäller för hans användning av plattformen. Användaren förbinder sig dessutom att följa alla lagar, bestämmelser och skyldigheter som är tillämpliga på hans användning av plattformen:
– att inte använda plattformen i yrkesmässiga, kommersiella eller vinstdrivande syften;
– att inte förmedla falsk, vilseledande, illvillig eller bedräglig information på plattformen, särskilt när han skapar eller uppdaterar användardata, eller till andra användare;
– inte uttrycka eller uppträda på något sätt eller publicera något innehåll på plattformen som är ärekränkande, förolämpande, obscent, pornografiskt, vulgärt, stötande, aggressivt, oönskat, våldsamt, hotfullt, trakasserande, rasistiskt eller främlingsfientligt eller som innehåller sexuella konnotationer, uppmanar till våld, diskriminering eller hat, främjar aktiviteter som är relaterade till eller inbegriper användning av olagliga substanser eller, i allmänhet, bryter mot plattformens syfte, inkräktar på Fasterminds eller en tredje parts rättigheter eller kan strida mot allmän anständighet;
– inte kränker Fasterminds rättigheter och dess varumärken, särskilt inte dess bildrättigheter eller andra immateriella rättigheter;
– inte öppna mer än ett användarkonto på plattformen och inte skapa ett användarkonto i en tredje parts namn;
– inte kontakta någon användare, särskilt via plattformen, i något annat syfte än för att förhandla om villkoren för en samåkning;
– Att följa dessa användarvillkor och integritetspolicyn.

5. Radering av användarkonto

Användaren kan när som helst radera sitt användarkonto utan kostnad och utan att ange skäl. För detta ändamål raderar användaren sitt användarkonto via motsvarande funktion i sina användarinställningar.

6. Personuppgifter

Fasterminds kommer att samla in och behandla vissa personuppgifter om användaren i samband med användningen av plattformen. Genom att använda plattformen och genom att registrera sig godkänner användaren att plattformen behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med bestämmelserna i sekretesspolicyn.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Publicerat innehåll på plattformen

Med förbehåll för det innehåll som tillhandahålls av användarna är Fasterminds ensam ägare till alla immateriella rättigheter som rör tjänsterna, plattformen, dess innehåll (särskilt texter, bilder, design, logotyper, videor, ljud, data, grafik) samt den programvara och de databaser som säkerställer dess funktion.

Fasterminds ger användaren en icke-exklusiv, personlig och icke-överlåtbar rätt att använda plattformen och tjänsterna för personligt och privat bruk på icke-kommersiell basis och i enlighet med plattformens och tjänsternas syfte.

All annan användning av plattformen och tjänsterna samt användning och utnyttjande av innehåll utan Fasterminds skriftliga förhandstillstånd är förbjuden, särskilt följande
– reproducera, ändra, anpassa, distribuera, offentligt visa och sprida plattformen, tjänsterna och innehållet, med de uttryckliga undantag som Fasterminds beviljat;
– att dekompilera och göra reverse engineering av plattformen eller tjänsterna, med de undantag som föreskrivs i lag, och
– extrahera eller försöka extrahera en väsentlig del av uppgifterna på plattformen, i synnerhet med hjälp av datautvinningsrobotar eller andra liknande verktyg för datainsamling.

7.2 Innehåll som publiceras av användaren

För att tillhandahålla tjänsterna och i enlighet med plattformens syfte ger användaren Fasterminds en icke-exklusiv licens att använda det innehåll och de uppgifter som tillhandahålls i samband med användningen av tjänsten för att göra det möjligt för Fasterminds att göra innehållet på plattformen tillgängligt för allmänheten via det digitala nätverket och i enlighet med alla kommunikationsprotokoll (i synnerhet Internet och mobilnät) i syfte att tillhandahålla plattformen och tjänsterna. Denna användarlicens är giltig över hela världen och under hela den tid som användningen av plattformen pågår. Användaren har rätt att reproducera, visa, anpassa och översätta sitt publicerade innehåll på följande sätt
– Fullständig eller partiell reproduktion på alla kända eller för närvarande okända digitala inspelningsmedier, särskilt på alla servrar, hårddiskar, minneskort eller andra likvärdiga medier, oavsett format och genom alla kända eller tidigare okända processer, i den mån detta är nödvändigt för lagring, säkerhetskopiering, överföring eller nedladdning i samband med driften av plattformen och tillhandahållandet av tjänsterna.
– Den nödvändiga anpassningen och översättningen samt reproduktionen av dem på alla digitala nuvarande eller framtida medier som nämns i ovanstående punkt i syfte att tillhandahålla plattformen och tjänsterna, i synnerhet på olika språk. Denna rätt omfattar särskilt möjligheten att göra ändringar i formateringen av innehållet med hänsyn till eventuella moraliska rättigheter för att uppfylla plattformens grafiska specifikationer och/eller dess tekniska kompatibilitet med en annons om dess publicering på plattformen.

8. Funktion som plattformsleverantör

Fasterminds tillhandahåller en onlineplattform på vilken användarinformation presenteras i syfte att organisera bilpooler. Denna information kan i synnerhet ses av andra användare för att bedöma möjligheten till samåkning och, om möjligt, för att organisera gemensamma resor.

Fasterminds är inte part i något avtal mellan användarna av plattformen.
Fasterminds har ingen kontroll över beteendet hos användarna av plattformen.

Fasterminds informerar användaren om att Fasterminds inte kontrollerar giltigheten, riktigheten eller lagligheten av den information som presenteras på Plattformen.

Fasterminds tillhandahåller i sin egenskap av samåkningsagent inga transporttjänster och agerar inte i egenskap av transportoperatör; Fasterminds uppgifter är begränsade till att ge tillgång till användningen av plattformen.

Användarna (förare och passagerare) agerar på eget ansvar.

Fasterminds, i egenskap av förmedlare, tar inte på sig något ansvar för genomförandet av en resa. Detta gäller i synnerhet för felaktig information som användaren lämnat, förlust av resan, utebliven betalning, användarens beteende på plattformen eller under en resa.

9. Plattformens drift, tillgänglighet och funktionalitet.

Fasterminds strävar efter att ge tillgång till plattformen och dess tjänster sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet. Trots detta kan tillfälliga fel uppstå utan föregående meddelande på grund av tekniskt underhåll, datamigrering, uppdateringar eller andra tekniska händelser i plattformen eller nätverket i allmänhet.

Fasterminds förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller avbryta tillgången till plattformen eller dess funktioner, helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, efter eget gottfinnande.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor är skrivna på engelska och omfattas av tysk lag med undantag för FN:s försäljningskonvention.

Fasterminds är inte skyldig och i allmänhet inte villig att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Behörig domstol är, i den mån det är tillåtet, Düsseldorf.